Centro de Atención y Seguimiento de las Drogodependencias

After a day in the hospital, you can play pocket casino games at http://www.pocketcasino.ca to unwind. You could win cash prizes.

Descripción

La red de atención a las drogodependencias (XAD) del Departament de Salut dispone de centros de atención y seguimiento que ofrecen tratamiento ambulatorio especializado a los drogodependientes.

Los profesionales que trabajan diseñan en cada caso, y de acuerdo con la persona que necesita este tipo de atención, la modalidad de tratamiento más indicado, así como la conveniencia de utilizar otros recursos de la XAD como las comunidades terapéuticas o las unidades hospitalarias de desintoxicación.

El CAS realiza tratamientos de los trastornos por abuso o dependencia de todas las sustancias psicoactivas a excepción de nicotina y xantines, y ofrece tratamientos individualizados de diversas modalidades:

· Programas libres de drogas

· Programas de mantenimiento tanto con agonistas como antagonistas

· Programas de disminución de riesgos, etc.

Equipo Humano Asistencial

Facultativos, Psicólogos, Enfermería y Asistentes Sociales

Epidèmies


L’any 1652 es presentà la pesta a Vilanova, l’Hospital es convertí en “lazareto”, enterrant-se les víctimes en un cementiri que s’improvisà al efecte.

Els apestats de la Geltrú els duien a l’Ermita de Sant Cristòfol, enterrant-los al seu costat. Agafà tal virulència l’epidèmia que l’any següent moriren 185 persones, 136 d’elles de Vilanova i 49 de la Geltrú, entre els morts estaven el cirurgia Juan Urgellés i la Sra. Magdalena Ballester que eren de les persones que amb més assiduïtat cuidàren els contagiats.

L’any 1854 es declara a Vilanova l’epidèmia del colera-morbo.

El dia 7 d’agost d’aquest any, s’acorda establir “lazaretos” a la caserna (les tropes de guarnició foren traslladades al Saló de Ball), muntant-se una tenda de campanya a la plaça pel mateix fi.

El número de defuncions foren per l’agost, 319 persones de Vilanova i 136 de la Geltrú, i pel setembre 283 i 87 respectivament, arribant a un total de 899 morts durant tot el temps que durà l’epidèmia.

El Dr. Isidre Parellada, morí durant l’epidèmia per contagi.

Història de l’Hospital


· Missió, Visió i Valors

· Comissió Executiva· Comissió Consultiva

· Consell de Direcció· Organigrama

· Parc Sanitari· Comitès
1. OrígensL’Hospital de pobres malalts de Sant Antoni Abat va ser fundat en data desconeguda. La notícia més antiga que es coneix, és d’unes deixes que li va fer en el seu testament l’any 1358 el Senyor de la Quadra de Cortei, Guillem de Cortiello.

També es coneix l’existència, d’un Hospital, dit de “Pelegrins de Sant Francesc” o de Sta. Gertrudis, aquest a la Parròquia de la Geltrú fundat per testament de Guillem de Manresa el 22 de setembre de 1260. L’any 1691 els malalts d’aquest Centre, a causa de la migradesa de les seves rendes, va tancar, i els seus malalts van ser traslladats al de Vilanova.
2. Administració

D’aquesta manera subsistí fins el segle XV, en que per augment de la població, i més complexitat en l’administració de l’Hospital, es va fer necessari organització mes completa, escollint-se administradors.

Els administradors, que portaven la direcció econòmica de l’Hospital, eren escollits pel Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat i l’Ajuntament ‘entre els residents de la població, considerades com persones notables, per la seva competència i honestedat fins l’any 1716 en que el Rei Felip V amb el Decret de Nova Planta, abolí tots els nostres privilegis i institucions populars.

Des de l’any 1716 al 1800, la elecció es feia, normalment, a l’Església Parroquial, en que reunits els Rector, dos o tres regidors i un administrador de l’Hospital, en representació dels dos restants, proposaven els seus candidats, ocupant el càrrec de nou administrador, en lloc del cessant, el que entre els proposats sortia elegit per la sort.

Before choosing a hospital for a medical procedure, it is best to check out the reviews. Similarly, you should also check the rating of casino websites at Casino Rating before committing to play.

A partir de 1800 l’Administració es va veure augmentada i ampliada pel Govern, pel que decretava que passessin a denominar-se “Junta Provincial de Beneficència” integrada dins l’administració local.

El 22 de juliol de 1913, rep l’Hospital, ofici de la “Junta de Beneficència”, traslladant l’ordre del Ministeri de Governació, en la que es disposa que l’Hospital de Sant Antoni Abat sigui classificat com a Fundació Benèfica Particular.

Després de complir amb la tramitació de la documentació que tingué que presentar-se per regularitzar la classificació, per Real Ordre del 15 de març de 1916 del Ministeri de la Governació es fixa la composició del Patronat que queda formada per: President:L’Alcalde de la Ciutat, Vice-President: l’Arxiprest de Sant Antoni Abat, Regidor-Síndic i quatre veïns, nomenats pel Ministeri segons terna presentada pel propi Patronat.

Posteriorment, i per tal d’adaptar els Estatuts a lo que disposa la Llei 1/1982 del 27 de maig de 1982 de la Generalitat de Catalunya, aquestos foren modificats, sense sofrir cap modificació la composició del Patronat.

La següents modificacions es féren l’any 1991 i l’any 1996 per tal d’adaptar-se a legislació vigent.
3. Ubicació

Conèixer la casa on s’ubicà en la seva fundació l’Hospital es impossible.
Lo que sí por assegurar-se es que pels voltants de l’any 1600, estava a extramurs, prop del Portal d’En Rossell, instal·lat a l’actual cantonada Carrer Marqués i Plaça de Sant Antoni.

El fossar de la Parròquia estava entre l’actual Carrer de la Bomba, al costat de la façana de ponent de l’Església de Sant Antoni Abat, i l’horta de l’Hospital.
Al traslladar el Porta d’en Rossell fins l’actual Carrer de Santa Anna, l’edifici de l’Hospital restà dintre murs tenint l’accés per l’actual Carrer dels Estudis, actual núm. 1.

Restà ubicat en aquest edifici, amb les modificacions i ampliacions que s’explicitaran, fins el dia 30 de març de 1853, en que després de l’adaptació de l’edifici, fou traslladat a l‘antic Convent dels Carmelites Descalços, lloc que amb les degudes transformacions i ampliacions, ocupa en l’actualitat.

La Comissió Executiva


Funció

A la Comissió Executiva li són permanentment delegades totes les funcions del Patronat, llevat de les indelegables que seguidament s’especifiquen:

a)   La modificació dels estatuts.

b)   La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.

c)   La formulació del pressupost.

d)   L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

e)   Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment. comportin més d’una desena part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

Need cash to pay your hospital bills? Play mobile casino Canada games and win cash that will pay off your bills!

f)    Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d’escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.

g)   Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

La Comissió Executiva podrà nomenar apoderats i representants, concedint els apoderaments que s’escaiguin a l’efecte en el marc de les facultat que té delegades.

 

Membres

Està formada per tres dels seus membres, entre els que ha de constar el President.

· Joan Ignasi Elena Garcia , President

· Míriam Espinàs Riera, Vocal

· Esteve Orriols Sendra, Vocal

Unitat d’Investigació Clínica

EPIDEMIOLOGIA I ENVELLIMENT: ESTUDIS CIENTÍFICS

Estudis sobre la marxa, l’equilibri i les caigudes

Les alteracions de la marxa, l’equilibri i les caigudes, són algunes de les causes principals de discapacitat en la població gran. Aquestes patologies alteren greument la qualitat de vida de les persones que les pateixen i les seves conseqüències tenen un alt impacte econòmic i social. En la FHCSAA desenvolupem estudis clínics i epidemiològics centrats en aquestes patologies, amb la finalitat de conèixer millor les seves causes i establir noves vies terapèutiques.

Cohort prospectiva nacional per l’estudi de la marxa i les seves alteracions

En aquesta investigació d’àmbit nacional, estudiem aquelles característiques de la marxa que s’associen a caigudes, fractures i altres conseqüències adverses. Així podrem establir per primer cop, quina és la manera de caminar de la gent gran que cal ser considerada normal i quines alteracions calen ser considerades patològiques i per tant requereixen tractament.

Cohort prospectiva per l’estudi de caigudes

No tots els factors que augmenten el risc de caiguda són coneguts o han estat ben estudiats. En aquest estudi realitzem un seguiment dels pacients que atenem en el nostre centre, amb la finalitat de poder trobar i descobrir nous factors predictors de caigudes i fractures.

 

Estudi transversal nacional per determinació de paràmetres fisiològics en gent gran

Els metges, durant l’examen físic dels seus pacients, mesuren una seguit de constants vitals i comproven la presència de certs signes físics. Els sensors dels sistemes de telemonitorització també utilitzen constants vitals i signes físics per desenvolupar la seva funció. Desafortunadament encara són desconeguts els límits normals de certes constats vitals i signes físics en la població més gran. En aquest estudi transversal nacional, pretenem establir els límits normals de tres paràmetres fisiològics de gran importància: la temperatura, la freqüència respiratòria i la saturació de oxigen en la sang perifèrica.

Altres Serveis

Voluntariat

El Voluntariat de l’hospital va iniciar-se l’any 1990 i des de l’any 1993 està associat a la Federació Catalana de Voluntariat Social.

La funció del Voluntariat és la de donar suport emocional i personal al pacient ingressat, actuant de complement de la família i de l’equip de treball.

Tasques d’acompanyament personalitzat a les persones ingressades al centre:

· Escoltar, conversar i passejar amb el pacient ingressat.

· Col·laborar en el procés d’adaptació en el moment del ingrés al centre.

· Donar suport emocional i afectiu.

· Suport personal en el seu nivell d’autonomia

· Activitats diverses de distracció: lectura, jocs de taula, etc.

Tasques d’acompanyament a l’exterior

· Acompanyament a l’especialista

· Tràmits DNI, etc.

· Acompanyament a passejar

Activitats d’animació

Els voluntaris participen i col·laboren en les festivitats assenyalades, activitats lúdiques i recreatives.

 

Si voleu adherir-vos al Voluntariat de la Fundació, o voleu més informació, cal trucar al 93 893 16 16 i preguntar per Treball Social (treballsocial@fhcsaa.cat).

 

Servei Religiós Catòlic

Actes de culte a la capella de l’Hospital. Les misses es fan tots els dilluns i dimecres a les 11:00 hores

Assistència espiritual als residents mitjançant l’administració dels sagrament als qui ho desitgin, i atenció personal als pacients i familiars.

Festivitats Especials

· 16 de gener: festa anticipada de Sant Antoni Abat, patró de l’Hospital i de la ciutat de Vilanova i la Geltrú. Missa  solemne a les 11:00 hores a la capella de l’hospital.

· Diumenge Capvuitada de Pasqua: missa solemne a la capella, i a continuació Comunió Pasqual als residents impedits.

· Novena a la Mare de Déu del Carme del 7 al 16 de juliol a les 9:00 hores. El dia 16 missa solemne.

· 25 de desembre, Nadal. Missa solemne a les 12:00 hores a la capella de l’hospital.

Atenció als malalts

Inicialment, tant la part econòmica com l’assistència als malalts, anava a càrrec d’una família particular que vivia en el mateix hospital.

Continua així fins l’any 1817 en que vingué de Barcelona, la germana Antònia Fàbregas i amb altres donzelles que vestiren s’encarregaren del servei fins el dia 15 d’abril de 1858 en que foren substituïdes per les germanes de la Puríssima Concepció.

La Direcció de l’Hospital estava a càrrec generalment d’un sacerdot.

L’assistència facultativa anava a càrrec de metges de la localitat. Normalment el nombre de metges era de dos i un o dos els cirurgians, que o bé es tornaven o acudien els dos passant visita als malalts i atenent després les seves activitats privades.

Continua en condicions semblants, fins els primers anys dels 70, en que l’atenció d’infermeria, que fins llavors anava a càrrec de les religioses, passa a mans de personal titulat bé sigui religiós o laic.

Als voltants de l’any 1980 es jerarquitza el cos mèdic creant-se els serveis de Medicina Interna, Cirurgia, Toco-Ginecologia, Traumatologia, i Anestèsia i Reanimació, amb dedicació completa del seu cos mèdic.

Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències


DescripcióLa xarxa d’atenció a les drogodependències (XAD) del Departament de Salut disposa de centres d’atenció i seguiment que ofereixen tractament ambulatori especialitzat als drogodependents.

Els professionals que hi treballen dissenyen en cada cas, i d’acord amb la persona que necessita aquest tipus d’atenció, la modalitat de tractament més indicat, així com la conveniència d’utilitzar altres recursos de la XAD com les comunitats terapèutiques o les unitats hospitalàries de desintoxicació.

El CAS realitza tractaments dels trastorns per abús o dependència de totes les substàncies psicoactives a excepció de nicotina i xantines, i ofereix tractaments individualitzats de diverses modalitats:

· Programes lliures de drogues

· Programes de manteniment tant amb agonistes com amb antagonistes

· Programes de disminució de riscos, etc.

Equip Humà Assistencial

Facultatius, Psicòlegs, Infermeria i Assistents Socials

Responsable

Dr. Roger Callao

Ubicació del Servei

C. Sant Josep, 26

Horari d’atenció al públic

De dilluns a dijous de 9 a 15 hores.

Divendres de 11:30 a 15 hores.

Servei de Salut Mental – Adults

Descripció

El Servei de Salut Mental presta una assistència integral i de qualitat a les persones i a la comunitat, des de la promoció i la prevenció fins a la rehabilitació psicosocial i l’atenció sociosanitària, amb l’objectiu de millorar la salut mental de la població.

Aquest servei disposa de:

Centre de Dia

Rehabilitació de les conseqüències de les malalties mentals cròniques.

Hospital de Dia

Tractaments intensius per a pacients amb patologia mental greu, especialment en etapes d’inici de la malaltia, en règim d’hospitalització diürna.

Centre de Salut Mental per Adults: consultes ambulatòries

Urgències Diürnes de trastorns mentals. Atenció continuada.

Suport al servei d’urgències donant atenció psiquiàtrica en dies feiners i horari limitat.

Programa d’Atenció Específica a les persones amb Trastorn Mental Sever (PAE/TMS)

Serveis d’atenció prioritària a les persones amb malalties cròniques que viuen en la comunitat dirigits a millorar l’accessibilitat, mantenir la continuïtat assistencial, evitar recaigudes i enfortir la integralitat de l’atenció.

Recursos Humans


Recursos Humans té com a objectiu la creació d’un marc laboral, psicosocial, formatiu i organitzatiu òptim, per tal de que tots els treballadors que integren l’hospital disposin de les oportunitats necessàries per sentir-se satisfets, enriquir-se com a professionals i oferir el millor servei assistencial.

El Pla Estratègic de l’hospital respecte Recursos Humans contempla un model orientat a la gestió integral del capital humà i com a tal, desenvolupa i facilita les eines necessàries per tal que tota l’organització comparteixi un mateix tarannà. Una visió integrada del professional que ha de permetre vetllar per la seva identitat personal i laboral per tal d’assolir la millor praxi i tracte assistencial.

Aquest desenvolupament recull les següents línies mestres:

Organització del treball
Política de reclutament , selecció, contractació, acollida i desvinculació
Política de gestió del compliment i del rendiment
Política de compensació i beneficis
Política de formació i desenvolupament
Prevenció de riscos laborals (SGPRL)
Sistemes de conciliació de la vida familiar i laboral.
Aquestes actuacions es despleguen en tots i cada un dels àmbits, serveis i estructures que conformen l’organització.  És a dir, tots som Recursos Humans i part activa del que anomenem cultura d’empresa .

Una cultura que s’orienta cap a:

La necessitat d’innovació i desenvolupament permanent com a vies  de competitivitat i futur.
La recerca d’alternatives i nous camins de col·laboració entre diferents Hospitals que participin de la mateixa filosofia de Recursos humans i comparteixin l’esperit de treball en comú, davant de problemàtiques similars.
La comunicació interna com a aspecte rellevant i eina fonamental de tots els processos relatius al desenvolupament de les relacions laborals.

1 2