Monthly Archives: October 2013

Història de l’Hospital


· Missió, Visió i Valors

· Comissió Executiva· Comissió Consultiva

· Consell de Direcció· Organigrama

· Parc Sanitari· Comitès
1. OrígensL’Hospital de pobres malalts de Sant Antoni Abat va ser fundat en data desconeguda. La notícia més antiga que es coneix, és d’unes deixes que li va fer en el seu testament l’any 1358 el Senyor de la Quadra de Cortei, Guillem de Cortiello.

També es coneix l’existència, d’un Hospital, dit de “Pelegrins de Sant Francesc” o de Sta. Gertrudis, aquest a la Parròquia de la Geltrú fundat per testament de Guillem de Manresa el 22 de setembre de 1260. L’any 1691 els malalts d’aquest Centre, a causa de la migradesa de les seves rendes, va tancar, i els seus malalts van ser traslladats al de Vilanova.
2. Administració

D’aquesta manera subsistí fins el segle XV, en que per augment de la població, i més complexitat en l’administració de l’Hospital, es va fer necessari organització mes completa, escollint-se administradors.

Els administradors, que portaven la direcció econòmica de l’Hospital, eren escollits pel Rector de la Parròquia de Sant Antoni Abat i l’Ajuntament ‘entre els residents de la població, considerades com persones notables, per la seva competència i honestedat fins l’any 1716 en que el Rei Felip V amb el Decret de Nova Planta, abolí tots els nostres privilegis i institucions populars.

Des de l’any 1716 al 1800, la elecció es feia, normalment, a l’Església Parroquial, en que reunits els Rector, dos o tres regidors i un administrador de l’Hospital, en representació dels dos restants, proposaven els seus candidats, ocupant el càrrec de nou administrador, en lloc del cessant, el que entre els proposats sortia elegit per la sort.

Before choosing a hospital for a medical procedure, it is best to check out the reviews. Similarly, you should also check the rating of casino websites at Casino Rating before committing to play.

A partir de 1800 l’Administració es va veure augmentada i ampliada pel Govern, pel que decretava que passessin a denominar-se “Junta Provincial de Beneficència” integrada dins l’administració local.

El 22 de juliol de 1913, rep l’Hospital, ofici de la “Junta de Beneficència”, traslladant l’ordre del Ministeri de Governació, en la que es disposa que l’Hospital de Sant Antoni Abat sigui classificat com a Fundació Benèfica Particular.

Després de complir amb la tramitació de la documentació que tingué que presentar-se per regularitzar la classificació, per Real Ordre del 15 de març de 1916 del Ministeri de la Governació es fixa la composició del Patronat que queda formada per: President:L’Alcalde de la Ciutat, Vice-President: l’Arxiprest de Sant Antoni Abat, Regidor-Síndic i quatre veïns, nomenats pel Ministeri segons terna presentada pel propi Patronat.

Posteriorment, i per tal d’adaptar els Estatuts a lo que disposa la Llei 1/1982 del 27 de maig de 1982 de la Generalitat de Catalunya, aquestos foren modificats, sense sofrir cap modificació la composició del Patronat.

La següents modificacions es féren l’any 1991 i l’any 1996 per tal d’adaptar-se a legislació vigent.
3. Ubicació

Conèixer la casa on s’ubicà en la seva fundació l’Hospital es impossible.
Lo que sí por assegurar-se es que pels voltants de l’any 1600, estava a extramurs, prop del Portal d’En Rossell, instal·lat a l’actual cantonada Carrer Marqués i Plaça de Sant Antoni.

El fossar de la Parròquia estava entre l’actual Carrer de la Bomba, al costat de la façana de ponent de l’Església de Sant Antoni Abat, i l’horta de l’Hospital.
Al traslladar el Porta d’en Rossell fins l’actual Carrer de Santa Anna, l’edifici de l’Hospital restà dintre murs tenint l’accés per l’actual Carrer dels Estudis, actual núm. 1.

Restà ubicat en aquest edifici, amb les modificacions i ampliacions que s’explicitaran, fins el dia 30 de març de 1853, en que després de l’adaptació de l’edifici, fou traslladat a l‘antic Convent dels Carmelites Descalços, lloc que amb les degudes transformacions i ampliacions, ocupa en l’actualitat.