Així trobem als arxius de l’Hospital


En els seus inicis, l’economia de l’Hospital es basava fonamentalment en almoines recollides a la mateixa parròquia i als dies festius en recaptes a la pròpia vila, deixes, donatius, i fruits de censals.

Fou quant l’Hospital, per creixement de la població, i l’augment conseqüent de les seves necessitats, que els administradors es veuen obligats a cercar noves fonts de finançament.

I aquestes fonts foren varies, algunes coincidint en el temps, i d’altres que naixeren i desaparegueren, segons les circumstancies.

Així trobem als arxius de l’Hospital, en lo referent a ingressos i despeses, que existeixen des de l’any 1700, les partides d’ingressos més notables són:

· Almoines, deixes i censals que es mantenen al llarg de la seva historia, en major o menor intensitat fins pràcticament a mitjans del segle XX.

· Venda de vi, des de aprox. 1730 fins als 1830, amb un fort increment entre 1790 i 1800, el vi que era comprat, en part era exportat a les colònies, principalment a La Havana, Rio de Plata i en general a Amèrica del Sud, el transport es feia amb vaixells de la costa catalana, principalment Sitges i Vilanova, moltes vegades sense càrrec per els nolis.

· Es a partir de 1806 que comencen a sortir ingressos per estances de militars, producte de balls, funcions teatrals i lloguers de propietats de l’Hospital. Es mantenen igual que les almoines fins a mitjans del segle XX, deixat les estances que passen a ser de privats, mútues i Seguretat Social i lloguer de propietats que es mantenen avui dia.

· Una altre activitat productiva es comença als voltants de 1820. Es tracta de la recollida de gotims, bé comprant-ne els drets o donats, per caritat, pel propietari, i venent-los o fent-ne vi també per vendre. Aquesta activitat es manté uns quinze anys.

· En 1858 dins les Festes de Carnaval, s’organitza la Cavalcada Benèfica a favor de l’Hospital. Subsistí amb mes o menys fruit fins l’any 1936.

· El dia 30 de maig de 1878, els Administradors de l’Hospital, juntament amb la Casa d’Empara i el Patronat de Pobres formen l’Empresa de Cotxes Fúnebres, que representa una altre font d’ingressos per aquestes institucions. Continuà l’Empresa fins l’any 1962, en que l’Ajuntament acordà que el trasllat de cadàvers que continuava fent-se per tracció a sang, fos substituït per furgons automòbils, inversió que l’Hospital no podia afrontar.

· El dia 29 de juny de 1894, s’inaugura la instal·lació de banys “La Caridad” al Passeig del Carme, de Vilanova i la Geltrú, comprada per l’Hospital, Casa d’Empara, Patronat de Pobres i Sala d’Asil, també per aconseguir fons per les entitats. L’any 1915 fou traslladat al Passeig de Ribes Roges, al costat de la Torre. Subsistí fins l’any 1936.

· Per aquestes dates, 1887, es compraren premses per vi, i barcasses per la càrrega i descàrrega de les naus fondejades a la nostra rada, els lloguers de les quals donaren també els seus beneficis, tot i que per circumstancies alienes a l’Hospital foren de curta durada.

· Durant la Guerra Civil, convertit en asil (l’Hospital de Sang estava a la Casa d’Empara), els seus ingressos procedien bàsicament de festivals benèfics, estances de malalts i aportacions de l’Ajuntament.

· Després de la Guerra Civil, els ingressos més rellevants eren almoines, festivals, tómbola, i rendes del patrimoni (arrendament i rèdits).

· Concert amb la Seguretat Social. Ja l’any 1944 (ofici del “Instituto Nacional de Previsión” Servicio “Seguro de Enfermedad” del 6 de novembre de 1944) l’Inspector Metge de la Zona Dr. Pedro Soler Bertot, s’interessa en conèixer amb quines condicions serien admesos, al Hospital, els casos d’urgències entre assegurats i beneficiaris de la “Caja Nacional del Seguro de Enfermedad”.

· Continuen els contactes per l’establiment del Concert fins que un ofici del propi Patronat, signat pel seu President en data 8 de novembre de 1948, en el que manifesta que no es creu oportú signar el Concert “por no adaptarse a las normas que tiene establecidas éste Benéfico Establecimiento.”
No fou doncs fins a la primera meitat dels anys 70, en que l’Hospital s’integrà dins la xarxa d’entitats col·laboradores amb la Seguretat Social.