La Comissió Executiva


Funció

A la Comissió Executiva li són permanentment delegades totes les funcions del Patronat, llevat de les indelegables que seguidament s’especifiquen:

a)   La modificació dels estatuts.

b)   La fusió, l’escissió o la dissolució de la fundació.

c)   La formulació del pressupost.

d)   L’aprovació dels documents que han de contenir els comptes anuals.

e)   Les decisions sobre els actes d’adjudicació, d’alienació, de gravamen i, en general, de disposició sobre béns immobles, establiments o béns mobles que, en conjunt o individualment. comportin més d’una desena part de l’actiu de la fundació, llevat que es tracti de venda de títols de valors amb cotització oficial i el preu sigui almenys el de la cotització. Tanmateix es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent en les condicions aprovades pel Patronat.

Need cash to pay your hospital bills? Play mobile casino Canada games and win cash that will pay off your bills!

f)    Els actes de constitució d’una altra persona jurídica, l’augment o la disminució de la dotació, i també els de fusió, d’escissió, de cessió global de tots o de part dels actius i els passius, o els de dissolució de societats o altres persones jurídiques.

g)   Els actes per als quals cal l’autorització del Protectorat o els que se li hagin de notificar preceptivament.

La Comissió Executiva podrà nomenar apoderats i representants, concedint els apoderaments que s’escaiguin a l’efecte en el marc de les facultat que té delegades.

 

Membres

Està formada per tres dels seus membres, entre els que ha de constar el President.

· Joan Ignasi Elena Garcia , President

· Míriam Espinàs Riera, Vocal

· Esteve Orriols Sendra, Vocal