Obres, ampliació Hospital


L’Hospital s’anà ampliant, segons transcorria el temps i augmentaven les seves necessitats i la disponibilitat econòmica permetia fer-ho, així al segle XVII, l’edifici, que recordem-ho, estava a l’actual Carrer dels Estudis, comptava amb dues sales amb vuit llits de ferro pels homes, i sis en la de les dones, a més d’una habitació per tota la família que el servia, i la Capella, que fou beneïda l’any 1664.

El dia 8 de juny de 1669, morí la Sra. Maria Garí i Roig, vídua de Ramon Garí, deixant com hereu universal a l’Hospital, amb aquesta aportació i d’altres, entre 1730 i 1735, s’amplià l’Hospital construint dues amplies sales amb uns vint llits cadascuna, i altres locals pel servei de l’Establiment.

La Capella beneïda l’any 1664, fou allargada i renovada l’any 1804.Veiem com la descriu l’any 1824 amb una relació de propietats de l’Hospital feta pels Administradors d’aquella època:
“La Casa o Edificio del Hospital con su huerta interior, tiene cuatro puertas abiertas a la calle, que se nombra Arrebal de San Antonio subiendo por la parte de la Iglesia Parroquial se encuentra la primera puerta, es la Capilla, la segunda es la entrada al Hospital, la tercera es una accesoria y la cuarta es la que se entra a los lagares ó sea Cellé. No se encuentran documentos de quien la dejó ni de su fundación.”

Trasllat al Convent dels Carmelites Descalços. Exclaustrats els Carmelites l’any 1835, l’Ajuntament sol·licita la seva cessió per traslladar-hi l’Hospital, cosa que fou concedida per Real Ordre de 8 de maig de 1847.

Després de desallotjar la Milícia Urbana, que ocupava l’edifici i de condicionar els locals el 30 de març de 1853 hi foren traslladats els malalts.

En el primer pis existien dues extenses sales amb 20 llits cadascuna, una Sala d’administració per les Juntes, a més de les habitacions necessàries pel servei de l’establiment.

El dormitori de les religioses s’establí al 2ón. Pis.

En la planta baixa s’ubicaren les oficines i una sala mes per malalts pel cas que fos necessari.

En la planta baixa s’ubicaren les oficines i una sala mes per malalts pel cas que fos necessari.

Després del trasllat al ex-Convent dels Carmelites Descalços, conegut pels Josepets, l’ampliació mes important tingué lloc entre els anys 1883-87.

El dia 17 d’abril de 1887 s’inaugura el Pavelló de distingits. El pavelló inaugurat es el que fa uns anys amb capacitat de 11 llits en cambres d’un llit o de dos, era conegut com l’annex, actualment destinat a dormitori per metges.

Cal fer esment també del pavelló d’estil modernista, que l’any 1907, es construí al extrem occidental de l’edifici del convent, projecte de l’arquitecte Sr. Font i Gumà, i pagat en la seva totalitat pel Sr. Eliseo Oliver de Ballester, Dipositari de la Junta Administrativa i de Mn. Cristòfor Roig, Capellà de l’Hospital.

El Parc sanitari situat al carrer de Sant Magí, fou construït al 1890, a fi d’instal·lar-hi una estufa de desinfecció al vapor, cedida pel Sr. Josep Ferrer-Vidal i Soler.

El Patronat de Pobres al costat del Hospital, amb façana al carrer de Sr. Magí, inaugura l’any 1864, la seva activitat, amb l‘obertura de la cuina i menjadors públics, assistit, com l’Hospital per les Religioses Concepcionistes.

La primera cuina s’encengué per primera vegada el dia 29 d’octubre de 1864, la segona, mes gran i capaç per a 300 racions s’inaugurà l’1 de novembre de 1901.

Acabada la guerra civil, en 1939, les seves instal·lacions, passaren a dependre de la “Organización Nacional de Auxilio Social”.

Durant la Guerra Civil, el responsable de l’Hospital Josep Sansi conegut per “Peles”, com a del.legat del Comitè, s’hi lliurà en cos i ànima, i dins les minses possibilitats de que disposava, donà una nova estructuració a algunes sales i posà mosaics gairebé tota la casa.

L’any 1947 s’inaugurà una sala d’operacions i l’aparell de Raig X. Fruit de la Campanya Benèfica de Radio Vilanova, a través de la emissió d’en “Lalo”.

Poc després, l’any 1949, s’inaugurà una sala d’infància, una àrea de rehabilitació i una piscina per la recuperació d’infants atacats per la poliomielitis, que tants estralls provocà per aquelles dades.

L’any 1973, s’inaugurà l’àrea de Maternitat, composta per cinc habitacions, una sala de parts i el niu, en un pavelló de nova planta, tocant al Carrer de Sant Magí.

L’any 1975, ocupant un edifici isolat amb un extrem dels jardins de l’Hospital, s’inaugura l’Escola d’Ajudants Tècnics Sanitaris, amb professorat del propi Centre, d’on varen sortir tres promocions, que a més de proporcionar la possibilitat d’estudiar una carrera, amb certa comoditat, als joves de la ciutat i comarca, foren la llavor que formà la plantilla actual de l’Hospital. Al passar a ser Escola Universitària totes les Escoles d’A.T.S. i augmentar l’exigència de dotació d’infrastructura, obligà, com moltes altres a suspendre la seva activitat.
L’any 1976 s’instal·la un nou aparell de Radiologia.

El 1979 es construeix la cuina nova, al mateix lloc on estava l’anterior, augmentant però la seva superfície.

En aquest mateix any, 1979, s’inaugura l’ampliació de la Maternitat que passa a tenir 30 llits. Posteriorment amb la creació del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, aquest servei passa a ocupar una part d’aquests llits.
En1980 s’amplia el Servei de Rehabilitació.

L’any 1984 s’inaugura una segona planta d’hospitalització, sobre la planta de Maternitat, destinada aquesta a Medicina Interna i Cirurgia.

En 1988, s’inaugura la nova àrea quirúrgica, composta de sales d’esterilització, reanimació i dos quiròfans.

L’any 1991 es remodela la Unitat d’Obstetricia i Ginecologia amb la seva àrea quirúrgica, formada per sala d’exploració, dues habitacions per dilatació, un quiròfan-sala de parts i una sala de parts.

L’any 1994, s’inaugura el Servei d’Hemodiàlisi, amb 14 monitors.