Recursos Humans


Recursos Humans té com a objectiu la creació d’un marc laboral, psicosocial, formatiu i organitzatiu òptim, per tal de que tots els treballadors que integren l’hospital disposin de les oportunitats necessàries per sentir-se satisfets, enriquir-se com a professionals i oferir el millor servei assistencial.

El Pla Estratègic de l’hospital respecte Recursos Humans contempla un model orientat a la gestió integral del capital humà i com a tal, desenvolupa i facilita les eines necessàries per tal que tota l’organització comparteixi un mateix tarannà. Una visió integrada del professional que ha de permetre vetllar per la seva identitat personal i laboral per tal d’assolir la millor praxi i tracte assistencial.

Aquest desenvolupament recull les següents línies mestres:

Organització del treball
Política de reclutament , selecció, contractació, acollida i desvinculació
Política de gestió del compliment i del rendiment
Política de compensació i beneficis
Política de formació i desenvolupament
Prevenció de riscos laborals (SGPRL)
Sistemes de conciliació de la vida familiar i laboral.
Aquestes actuacions es despleguen en tots i cada un dels àmbits, serveis i estructures que conformen l’organització.  És a dir, tots som Recursos Humans i part activa del que anomenem cultura d’empresa .

Una cultura que s’orienta cap a:

La necessitat d’innovació i desenvolupament permanent com a vies  de competitivitat i futur.
La recerca d’alternatives i nous camins de col·laboració entre diferents Hospitals que participin de la mateixa filosofia de Recursos humans i comparteixin l’esperit de treball en comú, davant de problemàtiques similars.
La comunicació interna com a aspecte rellevant i eina fonamental de tots els processos relatius al desenvolupament de les relacions laborals.